Using our service signifies your agreement to the use of cookies, which can be already stored in your web browser.

more
Join us now!
TRY IT FOR FREEno credit card required
SIGN UP
X

REGULAMIN:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z usług strony firmy WebLive, dostępnego pod adresem internetowym www.cosurfing.net
2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE:

1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Usługodawca – firma WebLive – Rafał Sadłowski z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Pogodnej 5, NIP: 664-201-48-34.
3. Serwis – strona internetowa Cosurfing.net
4. Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi. Zlecenie usługi następuje poprzez zakończoną rejestrację w serwisie Cosurfing.net.
5. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta, lub osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi, przypisana do Konta.

6. Aplikacja- platforma usług działających w chmurze. Oprogramowanie nie wymaga instalacji w infrastrukturze klienta dodatkowych elementów serwerowych aplikacji. Komunikacja pomiędzy użytkownikami odbywa się za pośrednictwem serwera, którego właścicielem jest WebLive.
7. Cennik - publikowany pod adresem www.cosurfing.net, regulujący wysokość oraz warunki odpłatności za usługi świadczone poprzez stronę Cosurfing.net. Wszelkie zmiany Cennika nie stanowią zmiany Regulaminu.
8. Okres Rozliczeniowy - okres trwający od dnia opłacenia przez Klienta Konta przez jeden miesiąc kalendarzowy.
9. Okres Testowy - liczba dni, w których Klient ma czas na przetestowanie Usługi bez wnoszenia opłaty i konieczności przedłużania Usługi. Bezpłatne korzystanie z usług wiąże się z akceptacją zamieszczania przez aplikacje reklam na stronie Użytkownika.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

1. Usługodawca udostępnia użytkownikowi płatny i bezpłatny dostęp do aplikacji umożliwiającej zarządzanie stroną firmy, komunikację z Klientem oraz gromadzenie danych.

2. W ramach pakietu Free usługodawca zapewnia bezpłatny dostęp do aplikacji, który wiąże się z akceptacją zamieszczania reklam na stronie WWW Klienta. Wyświetlanie reklam na stronie Klienta trwa tylko i wyłącznie w czasie korzystania Użytkownika z aplikacji.

3. Bezpłatne jest również korzystanie z 14-dniowego okresu testowego pakietu Standard i Premium Aplikacji oraz nie wiąże się ono z wyświetlaniem reklam na stronie Klienta.

3. Korzystanie przez Klienta z pakietów Standard i Premium Aplikacji jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronach internetowych usługodawcy i nie wiąże się z wyświetlaniem reklam na stronie Klienta.

4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z aplikacji.
5. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania dostępu do internetu oraz komputera typu PC, Mac lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego nowoczesną przeglądarkę internetową.
6. Usługa jest świadczona od momentu założenia konta.
7. Założenie konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA:

1. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Systemu w ramach Konta.
2. Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnej chwili również bez podawania przyczyn. Opłata za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy nie jest zwracana.
3. Klient ma prawo do korzystania z pomocy Usługodawcy pod adresem: info@cosurfing.pl
4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
5. Klient jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4).

PŁATNOŚCI:

1. Ceny pakietów i ich zawartość określa cennik dostępny na stronie http://cosurfing.net
2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranych modułów podczas rejestracji.
3. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.
4. Faktury po otrzymaniu płatności wysyłane są droga elektroniczną w formacie PDF na adres podany podczas rejestracji.
5. Klient jest zobowiązany dokonać z góry opłaty za możliwość korzystania z usług serwisu Cosurfing.net
6. W momencie braku płatności Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do aplikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie serwisu.
2. Usługodawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze strony, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
3. Usługodawca nie odpowiada za awarie i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożności użycia lub błędnego działania serwisu.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody spowodowane wyłącznie jego zawinionym działaniem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane za pośrednictwem usług. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie Użytkownik.
6. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
7. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług i korzysta z usług na własne ryzyko. Usługi są udostępnione na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne". Usługi WEBLIVE – RAFAŁ SADŁOWSKI są udostępniane bez żadnych gwarancji jakości i dostępności. WebLive- Rafał Sadłowski zrzakają się w największym zakresie dopuszczalnym prawnie odpowiedzialności z tytułu jawnych, dorozumianych lub ustawowych gwarancji renkojmy, w tym między innymi gwarancji i rękojmy przedatności handlowej, przydatności do określonego celu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
2. Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu.
3. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.
4. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Usługodawcy przez Użytkownika: poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji.
5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego obowiązujące w tym zakresie, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest obowiązujący sąd polski właściwy ze względu na siedzibę firmy WebLive – Rafał Sadłowski.